Husmöte

Tisdagen den 2 december kl 17.30 i matsalen.

17.30 Alf Nilsson informerar om Skådebanan.

18.00 Husmöte.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Dagordningens godkännande
 7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 8. Vår ekonomi. Budgetäskanden
 9. Valberedningen. Val av ersättare
 10. Policy för privata fester i våra gemensamma lokaler
 11. Förslag att bilda en Bakgrupp.
 12. Rökning
 13. Vår gästparkering
 14. Inkomna skrivelser. Gunnels skrivelse
 15. Vår Hemsida. Kim informerar
 16. Övriga frågor.
 17. Mötet avslutas

Kaffe och kaka finns framdukat.

V Ä L K O M N A!

Anmäl dig senast måndagen den 1 december. Lista för anmälan

finns på anslagstavlan vid köket.

Lämna gärna fullmakt om du inte kan närvara.