Kallelse till husmöte

Tisdagen den 24 juni 2014, kl 18.00 i matsalen!

Förslag till dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av mötessekreterare
  4. Godkännande av röstlängd
  5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
  6. Fastställande av dagordning
  7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
  8. Stadgeändringar
  9. Övriga frågor
  10. Mötet avslutas